Zahtjev za pristup informacijama

Grad Požega 

Ured gradonačelnika

Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega 

Uvjeti korištenja digitalnog obrasca *

Pročitao sam uvjete korištenja i slažem se s njima. 

Podaci o podnositelju zahtjeva

Podnositelj zahtjeva *
Ime *
Prezime *
Naziv pravne osobe *
Odgovorna osoba *
Kontakt osoba *
Ulica (prebivališta/sjedišta) *
Kućni broj (prebivališta/sjedišta) *
Naselje (prebivališta/sjedišta) *
OIB *
0 (Max. 11 Characters)
e-mail adresa *Unesite e-mail adresu koju koristite, na nju se šalje Vaš primjerak zahtjeva i svi dokumenti i vezani za ovaj zahtjev.
Kontakt broj *

Detalji zahtjeva

Naziv tijela javne vlasti *
Ulica *
Naselje *
Kućni broj *
Informacija koja se traži *
Način pristupa informaciji*
pristup informaciji pisanim putem
uvid u dokumente i izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
na drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo)
Navedite način pristupa informaciji
Napomena
Pravo na žalbu
Mjesto *
Datum *